Diary

ภาษาเยอรมัน ยากไหม ? ประสบการณ์เรียนในห้องเรียนที่ประเทศเยอรมนี 

ในห้องเรียน ภาษาเยอรมัน ครูบอกว่าให้เขียนคำแนะนำอะไรก็ได้มาหนึ่งอย่าง เลยเขียนไปว่า Du